БЪЛГАРСКИ

“Онлайн обучение по финансова грамотност за младежи в неравностойно положение”

НАЧАЛО: 01/03/2023г.
КРАЙ: 01/09/2024г.

 

Младежките работници нямат познания за това как да организират и предоставят обучение на младежи с по-малко възможности за финансова грамотност по разбираем начин. Това се доказва и от липсата на изследвания или проучвания за дългосрочната ефективност на съществуващите програми за тези младежи. Ето защо ние създадохме специален набор от обучителни материали, чрез които те биха могли да осъществят неформално обучение за придобиване на финансови и функционални компетенции.

Има недостиг на финансиране и неадекватност на усилията за предоставяне на информация по начини, достъпни за тези младежи. Ето защо заключихме, че тези хора се нуждаят от алтернативна форма на неформално образование – чрез специализиран наръчник, но и чрез образователни видеоклипове и специализирани практически ориентирани работни листове. Важно е да поддържаме обучителния материал свеж, забавен и интересен, но също така дигитален и достъпен.

Проектираме наръчник и темите в него, които тези младежи могат лесно да разберат и прилагат на практика. Някой младежи може да са чувствителни към въпроси, свързани с финанси и други парични въпроси и дори да бъдат уязвими на тази тема, затова създаваме връзки с тях на емоционално ниво, за да ги научим на приобщаващи умения, свързани с живота.

Недостатъците във финансовата грамотност засягат уменията на младите хора за управление на парите и способността им да планират дългосрочни цели. Лошото управление на парите може да накара младежите с по-малко възможности да станат лесна плячка за измама и да изпаднат във финансови кризи.

Нашият проект е стъпка нагоре за решаването на този проблем чрез създаване на специфично онлайн обучение, включващо наръчник, образователни видеоклипове и работни листове, за да им помогне да придобият знания и умения:

  • за управление на личните финанси и финансов контрол: бюджетиране и контрол върху домакинските разходи, своевременно обслужване на задълженията, разумна преценка при поемане на ангажименти и покупки, за управление на риска и изграждане на финансова устойчивост.
  • за финансово планиране в средносрочен и дългосрочен план: поставяне на цели, спестяване и инвестиране, включително с цел осигуряване на пенсионния период за разумно използване на финансови продукти и услуги.
  • да се запознаят с финансовите продукти и услуги: познаване на същността, възможностите и рисковете, присъщи на съответните продукти и услуги, способност за правене на информиран избор за подходящи продукти и услуги.
    да станат активни граждани и да стимулираме чувството им за инициативност, отговорност и мотивация за успех.

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:

Резултат 1: Наръчник и образователни видеоклипове за младежи в неравностойно положение по отношение на финансовата грамотност

Резултат 2: Ръководоство за младежки работници и младежки обучители относно организиране на обучение и прилагане на учебната програма за финансова грамотност за лица в неравностойно положение

Резултат 3: Електронна обучителна платформа

Резултат 4: Работни листове за валидиране на финансова грамотност:

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Флаер на проекта: